หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง)
โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง) วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ...
2023-09-02 11:22:34
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ (ระยะที่ ๒)วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ...
2023-09-02 11:20:32
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" บัณฑิตวิทยาลั ...
2023-08-31 15:36:49
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ ...
2023-08-31 15:35:19
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนั ...
2023-08-31 15:33:32
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้อ ...
2023-08-31 15:30:19
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2023-08-31 15:09:21
ขอขอบคุณ "บริษัทไทยเฟิง จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ขอขอบคุณ "บริษัทไทยเฟิง จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิท ...
2023-08-28 10:36:25
ขอขอบคุณ "บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ขอขอบคุณ "บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป ...
2023-08-28 10:36:41
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
โครงการอบรมระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕ ...
2023-08-28 10:12:53
ข่าวย้อนหลัง