หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานผลการดำเนินงานการจัดการค ...
2023-08-17 10:51:25
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๖
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสู ...
2023-08-11 11:19:55
ประชาสัมพันธ์การสัญจรถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงระหว่างการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร
ประชาสัมพันธ์การสัญจรถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ช่วงระหว่างการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้าพระราชท ...
2023-08-11 11:14:05
กำหนดการรับชุดครุยวิทยาฐานะ
กำหนดการรับชุดครุยวิทยาฐานะ (เฉพาะรอบ19-21 พฤษภาคม 2566) และสั่งจองชุดขอเฝ้าเช่า (ทุกรอบเปิดที่ผ่านม ...
2023-08-11 11:11:22
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566ตรวจสอบกำหนดการแบ่งรอบฝึ ...
2023-07-23 17:27:00
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลัก ...
2023-07-23 17:10:56
ประชุมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ประชุมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาล ...
2023-07-23 16:49:12
ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖วันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ...
2023-07-13 09:37:57
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-05 22:11:22
วารสารนักบริหาร เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์บทความ
วารสารนักบริหาร เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์บทความวารสารนักบริหาร ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบ ...
2023-07-05 22:08:09
ข่าวปัจจุบัน