หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธนาภา แซ่ล้า (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวธนาภา แซ่ล ...
2023-06-22 10:26:06
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญ ...
2023-06-22 10:17:30
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายปรีชา คุณฮวย (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายปรีชา คุณฮวย ใ ...
2023-06-22 10:14:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับนางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภ ...
2023-06-22 10:07:38
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพันตำรวจเอกชุมพล ชนะนนท์ (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอกชุมพล  ชนะนนท์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร ...
2023-06-13 14:48:49
ข่าวย้อนหลัง