หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษารุ่นที่ 25ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ...
2023-06-22 11:12:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภา ...
2023-06-22 10:47:14
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษ ...
2023-06-22 10:44:58
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2023-06-22 10:42:40
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายทศวรรษ เกิดติ๋ง (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายทศวรรษ เกิดติ ...
2023-06-22 10:37:03
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณณัฐ วิจิตขะจี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณณัฐ วิจิต ...
2023-06-22 10:34:42
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดาวเรือง วงษ์สามหมอ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวดาวเรือง ว ...
2023-06-22 10:32:19
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ สิบเอกธนากร เนตรทิพย์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของสิบเอกธนากร เนตร ...
2023-06-22 10:28:51
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวธนาภา แซ่ล้า (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวธนาภา แซ่ล ...
2023-06-22 10:26:06
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกาญจน์ ญาณแขก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกาญจน์ ญ ...
2023-06-22 10:17:30
ข่าวย้อนหลัง