หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายสมนึก หาญพิเศษ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสมนึก หาญพิเศษ” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2023-11-13 10:54:10
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2023-11-13 10:51:10
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายธวัช ชัยแก้ว (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายธวัช ชัยแก้ว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2023-11-13 10:47:46
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของMr.Wu Yulai (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "Mr.Wu Yulai”   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-11-01 14:36:53
ข่าวย้อนหลัง