หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2023-12-23 14:43:28
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ...
2023-12-23 14:41:01
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์ สังข์วรกิตต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์  สังข์วรกิตต์” นักศึกษาหลักสู ...
2023-12-08 16:10:06
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายสุเทพ จำนงค์” (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุเทพ จำนงค์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2023-12-08 16:07:33
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ...
2023-12-08 16:04:18
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายชุติพันธุ์ สุดเดือน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายชุติพันธุ์ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2023-12-08 16:00:26
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ...
2023-11-13 16:50:54
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพันเอกคมกฤช คชรักษา (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "พันเอกคมกฤช คชรักษา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-11-13 16:48:52
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายสมนึก หาญพิเศษ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสมนึก หาญพิเศษ” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2023-11-13 10:54:10
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2023-11-13 10:51:10
ข่าวปัจจุบัน