หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นางสาวเทพรัชชา ณฐวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณเทพรัชชา ณฐวัฒน์”  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-09-30 10:55:39
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นายรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณรัฐรุจน์ มนัสวัชรพงศ์”  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาข ...
2023-09-20 09:57:54
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวสุพิชญา ...
2023-08-31 15:27:42
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวณัฐฐา นพเก้า (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวณัฐฐา น ...
2023-08-31 15:25:10
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวธีรพร ทิวงค์ษา (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวธีรพร ท ...
2023-08-31 15:22:56
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวอิชยา อินทร์จันทร์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวอิชยา อ ...
2023-08-31 15:20:30
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวเจนณลี ...
2023-08-31 15:17:32
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายอิศเรศ วงศ์ศรั ...
2023-08-03 15:56:02
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายชาญชัย ศรีภิญโญ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายชาญชัย ศรีภิญโ ...
2023-08-03 15:52:13
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายศรายุธ บุญเผือก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายศรายุธ บุญเผือ ...
2023-08-03 15:47:32
ข่าวปัจจุบัน