หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายปรีชา คุณฮวย (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายปรีชา คุณฮวย ใ ...
2023-06-22 10:14:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับนางสาวปุณย์จรีย์ สรสีสม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภ ...
2023-06-22 10:07:38
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษาระนอง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมห ...
2023-06-22 10:00:57
โครงการคลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โครงการคลินิกประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการคลินิกประก ...
2023-06-22 09:58:55
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ ...
2023-06-22 09:55:39
???? ประกาศแจ้ง ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา ????
 ประกาศแจ้ง ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการย้ายร้าน สุนันทาโฟโต้ มายังสำนั ...
2023-06-22 09:53:34
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนท ...
2023-06-21 16:13:48
กำหนดการสัมภาษณ์นักศึกษา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
2023-06-14 15:11:27
จัดประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗"
วันที่ ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศ ...
2023-06-13 14:55:26
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ...
2023-06-13 14:53:51
ข่าวปัจจุบัน