หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวภัทรรัตน์ ไทรผ่องศรี "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ...
2023-04-07 15:21:58
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวทิพวัลย์ ธรรมวงศ์ "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาข ...
2023-04-07 15:22:48
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Mr. Sun Mengtao (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "Mr. Sun Mengtao "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2023-04-07 15:15:28
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวเนตรนภา ย่องกิน (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ”นางสาวเนตรนภา ย่องกิน “ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบ ...
2023-04-07 15:07:50
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุ ...
2023-04-07 13:24:16
ติดตามเลขพัสดุ
ติดตามเลขพัสดุได้ที่https://www.jtexpress.co.th/J&TExpressJ&TExpress ...
2023-04-07 13:58:21
บันทึกการนำเสนอการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
บันทึกการนำเสนอการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ...
2023-04-05 15:14:01
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ที่ได้ดำรง ...
2023-03-30 10:18:57
รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
Mr.Huanming Chen มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา&nb ...
2023-03-30 10:16:53
ข่าวปัจจุบัน