หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระส ...
2019-08-08 14:58:04
บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงอาหาร/เครื่องดื่ม ตำรับพระวิมาดาเธอฯ ประจำเดือนเมษายน 2562
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดนิทรรศการแสดงตำราอาหาร/เครื่องว่าง ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุ ...
2019-08-08 14:57:44
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 โด ...
2019-08-06 14:52:41
รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดการความรู้ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเช ...
2019-08-08 15:42:51
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบั ...
2019-08-08 15:43:52
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิริตา ถนาวรณ์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวกิริตา ถนาวรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2019-08-08 15:43:39
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายศิริสุข ถนาวรณ์
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายศิริสุข ถนาวรณ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2019-08-08 15:44:07
ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ"
ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ" ในวันที่ 21 กรก ...
2019-08-08 14:50:41
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตรจารย.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก ...
2019-08-08 15:48:06
บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป ...
2019-08-08 15:48:48
ข่าวปัจจุบัน