หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)โดย ศ.ดร ...
2018-08-09 15:57:55
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาทางภาษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาทา ...
2018-08-09 15:56:17
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน นางสาวจิตรลดา ...
2018-08-09 15:54:31
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประชุมเพื่อเตรีย ...
2018-08-09 15:51:47
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภั ...
2018-08-09 15:50:02
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นายสมชาติ เกตุพันธ์" นักศึกษา ปร.ด. นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 "สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ดุษ ...
2018-08-09 15:48:20
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย อ.นฤมล ชม ...
2018-08-06 08:50:10
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั ...
2018-08-01 14:05:17
นักศึกษาแพทย์แผนไทยคว้า3รางวัล เหรียญทอง และ special award จากประเทศไต้หวันและเยอรมัน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ...
2018-07-16 15:47:53
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนรายวิชา DBA5113 การจัดการการตลาดชั้นสูง
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนรายวิชา DBA5113 การจัดการการตลา ...
2018-07-16 15:45:32
ข่าวปัจจุบัน