หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ใ ...
2023-08-31 15:07:25
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานผลการดำเนินงานการจัดการค ...
2023-08-17 10:51:25
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566ตรวจสอบกำหนดการแบ่งรอบฝึ ...
2023-07-23 17:27:00
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลัก ...
2023-07-23 17:10:56
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-05 22:11:22
ขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-07-05 22:01:46
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส และ อาจารย์ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลโท ดร.ทวี  แจ่มจำรัส แล ...
2023-07-05 21:46:13
ปิดทำการ
...
2023-07-05 21:29:47
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แล ...
2023-06-22 11:09:01
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนท ...
2023-06-21 16:13:48
ข่าวปัจจุบัน