หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > แนวทางในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก
แนวทางในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-18 11:35:57

แนวทางในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

1. หัวข้อของวิทยานิพนธ์สามารถมี Article (a, an, the) ได้ตามความเหมาะสมของรูปประโยค

2. มีคำสำคัญ อย่างน้อย 3 คำ

3. ควรใช้รูป Past tense ในการเขียนบทคัดย่อ ยกเว้นในกรณีที่ผลการวิจัยเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอ

เช่น คำสอนทางศาสนา เป็นต้น รวมถึงในส่วนของความเป็นมา ความสำคัญของงานวิจัย และองค์ความรู้ของงานวิจัย/การนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้

4. บทคัดย่อจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่

   4.1 ความเป็นมา หรือ ความสำคัญของงานวิจัย (Background/Significance)

   4.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective)

   4.3 วิธีการวิจัย (Methodology) ซึ่งต้องระบุระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

        วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

   4.4 ผลของการวิจัย (Findings)

   4.5 องค์ความรู้ใหม่/การนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ (Contributions)

5. จำนวนคำที่ใช้ในการเขียนบทคัดย่อ คือ ประมาณ 300-500 คำ

6. เขียนบทคัดย่อให้อยู่ภายในหนึ่งย่อหน้า