หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2561
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-20 09:16:16

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนี้

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                ประธานกรรมการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                             รองประธานกรรมการ

3 รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ลำพาย)     กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

4 รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  พรหมสุวรรณ          กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์              กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์              กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา                กรรมการ (ผู้แทนคณบดี)

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์             กรรมการ (ผู้แทนคณบดี)

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์           กรรมการ (ผู้แทนประธานหลักสูตร)

10. พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์                     กรรมการ (ผู้แทนประธานหลักสูตร)

11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                กรรมการและเลขานุการ