หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-15 13:56:49

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา

โดย รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร (อาจารย์ผู้สอน)