Home > News > Events > การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 13:46:31

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 วิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยในการบริหารการพัฒนา

โดย รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร (อาจารย์ผู้สอน)