ผลการค้นหา : เรียนต่อป.โท

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-02-15 13:51:02
เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (วท.ม.) และปริญญาเ ...
2021-01-27 10:46:58
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-02-15 13:53:32
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-01-12 13:21:47
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-02-15 13:57:51
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม SSRU Open House 2020
วันที่ 7-8 ธันวาคม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม SSRU Open House 2020 โดยมีเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับปริญญ ...
2020-12-16 09:50:46
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รอ ...
2020-10-08 10:19:05
การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ผู ...
2020-09-16 11:37:05
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:38:14