ผลการค้นหา : สวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ...
2021-10-27 10:38:19
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นให ...
2021-10-27 10:47:44
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต Li Ran Niran ผู้จัดการโครงการ BIOFIN Biofin Thailand ประ ...
2021-10-27 11:14:08
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน
ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldquo ...
2021-10-27 11:19:53
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร”
ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณสุปราณี อุ่ยยะเสถียร” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา ...
2021-10-27 11:29:34
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสาวิทย์ หลาบมาลา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริ ...
2021-10-27 11:36:55
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “อรรถปริ ...
2021-10-27 11:44:51
นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ...
2021-10-27 11:50:53
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2021-10-18 21:31:36
ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ด ...
2021-10-18 21:51:06