ผลการค้นหา : สวนสุนันทา

วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี อาคาร ...
2020-07-16 13:46:25
วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันแรกของการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญ ...
2020-07-16 13:49:41
บัณฑิตวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดั ...
2020-06-29 08:53:49
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อก ...
2020-06-27 09:36:10
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมรายได้ของชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-06-27 09:40:22
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ สรรพคุณ และการตลาด
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการ บริษัทมิลลิเมด จำกัด โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไล ...
2020-06-27 09:48:09