Result : สวนสุนันทา

วันอัฏฐมีบูชา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(14 พ.ค. 2563) เป็น "วันอัฏฐมีบูชา" วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแ ...
2020-05-14 09:21:19
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่ ...
2020-05-13 08:45:52
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) ได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหป ...
2020-05-07 10:43:21
วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่าพระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พฤษภา ...
2020-05-05 09:28:20
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวั ...
2020-05-05 09:47:49
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันแรงงาน
วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐม ...
2020-05-05 10:06:07
สวนสุนันทาใจดีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี “SME ออนไลน์” ช่วยผู้ตกงานฝ่าวิกฤตโควิด
????รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว ...
2020-04-24 11:05:56