ผลการค้นหา : ภาษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในราย ...
2021-03-13 09:59:25
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สวนสุนันทา รุ่น 11  ...
2021-01-26 19:32:06
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
เวลา 8.00-9.30 น. นางสาวปุณย์จรีย์ นักศึกษาปริญญญาเอก ภาษาศาสตร์ รุ่น 10 นำเสนอความก้าวหน้าต่อค ...
2021-01-26 19:35:54
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิท ...
2020-12-21 11:44:54
บรรยากาศการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์
บรรยากาศการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตศึกษา ประจำภา ...
2020-11-30 14:37:36
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 7.00-8.20 น. นางสาว ปุณย์จรีย์. นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ร ...
2020-11-18 11:33:53
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศษสตร์ จัดสอบวัดคุณสมบัติ QE ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบวัดคุณ ...
2020-09-16 11:51:58