ผลการค้นหา : ภาษาศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศษสตร์ จัดสอบวัดคุณสมบัติ QE ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสอบวัดคุณ ...
2020-09-16 11:51:58
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...
2020-09-03 14:39:58
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย น.ส. เบญจมาศ สอนคำ นักศึกษ ...
2020-05-05 09:38:38
ภาพการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-15.30 น. เป็นการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดย นายเอกราช รักเมือง นศ. รุ ...
2020-07-14 09:13:08
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เข้าร่วม โครงการอบรม &qu ...
2019-09-10 14:44:56
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินค ...
2019-08-08 15:58:46
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-08 15:58:56
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันที่ 12 และ 13 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับก ...
2018-08-11 10:24:53
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาทางภาษาศาสตร์
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมมนาทา ...
2018-08-09 15:56:17