ผลการค้นหา : ปริญญาโท

บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ผ่าน ...
2021-02-15 13:39:06
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นั ...
2021-01-12 11:23:18
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-01-12 13:21:47
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร ...
2020-12-21 11:39:32
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิ ...
2020-11-30 14:52:24