Result : ปริญญาโท

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2.2564
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2564 ...
2021-09-21 09:07:54
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นั ...
2021-01-12 11:23:18
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-01-12 13:21:47
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร ...
2020-12-21 11:39:32