Result : ปริญญาโท

นักศึกษานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลั ...
2020-02-17 11:31:57
การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก อา ...
2020-01-27 09:46:42
ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส ...
2020-01-27 09:54:29
Dean of Graduate School, is chairman for opening of internal quality assessment 2018
Assistant Professor Dr. Duangsamorn Rungsawanpho, Dean of Graduate School, is chairman for opening o ...
2019-08-08 16:02:26