Result : ปริญญาโท

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ นั ...
2021-01-12 11:23:18
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2021-01-12 13:21:47
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร ...
2020-12-21 11:39:32
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิ ...
2020-11-30 14:52:24
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ...
2020-11-30 14:55:41
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน จัดการประชุมปลายภาคการศึกษา 1/2563
คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏส ...
2020-11-09 15:37:42