ผลการค้นหา : ปริญญาเอก

บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2020-01-27 09:20:35
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลิดา พันธ์กระวี"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-01-27 09:25:37
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟา ...
2020-01-27 09:42:16
ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส ...
2020-01-27 09:54:29
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา ด้วงติลี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริย ...
2019-09-10 15:06:58
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา  ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจร ...
2019-09-10 15:06:36
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-08 15:58:56