ผลการค้นหา : ปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สวนสุนันทา รุ่น 11  ...
2021-01-26 19:32:06
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณธัชฎามาศ อุไรวรรณ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณธัชฎามาศ อุไรวรรณ”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก ...
2021-02-15 13:38:36
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
เวลา 8.00-9.30 น. นางสาวปุณย์จรีย์ นักศึกษาปริญญญาเอก ภาษาศาสตร์ รุ่น 10 นำเสนอความก้าวหน้าต่อค ...
2021-01-26 19:35:54
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-02-15 13:58:48
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 17 มกราคม 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ โดย google meet ...
2021-02-15 13:54:23
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการพัฒนาใ ...
2021-01-12 13:28:28