ผลการค้นหา : ปริญญาเอก

ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับพระมหาสุริยา ด้วงติลี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริย ...
2019-09-10 15:06:58
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณลัดดา  ไทยปรีชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจร ...
2019-09-10 15:06:36
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-08 15:58:56
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจป ...
2019-08-08 15:59:19
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเ ...
2019-08-08 15:59:44
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา รับการตรวจประ ...
2019-08-08 16:02:19
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ชีณัฐสุดา เชี่ยวเวช
ขอแสดงความยินดีกับ แม่ชีณัฐสุดา  เชี่ยวเวช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2019-08-08 15:44:35