Result : ปริญญาเอก

บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป&q ...
2020-06-10 09:53:46
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแ ...
2020-06-10 09:59:00
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...
2020-05-25 10:06:32
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโร ...
2020-05-25 10:10:53
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาตำรา มสธ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ ...
2020-05-25 10:24:05