Result : ปริญญาเอก

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชา LNG5301 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ...
2020-05-25 10:06:32
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโร ...
2020-05-25 10:10:53
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกรรมการพัฒนาตำรา มสธ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ ...
2020-05-25 10:24:05
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ โดยรศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2020-05-25 10:43:49
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครน ...
2020-05-18 10:13:19