Result : ปริญญาเอก

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากาารบริหารการพัฒนาใ ...
2021-01-12 13:28:28
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณสุธีธ์ มั่งมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณสุธีธ์ มั่งมี”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพั ...
2021-01-12 13:37:10
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาใน ...
2021-01-12 13:46:31
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
โครงการศึกษาดูงาน และสานสัมพันธ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตร ...
2020-12-21 11:39:32
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. รุ่น 11 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
18 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิท ...
2020-12-21 11:44:54
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ร่วมประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2020-12-16 14:57:37
"การแข่งขันฟุตบอล" หลักสูตร Smart CEO ร่วมกับ วปอ.4ส พระปกเกล้า ศิษย์เก่าบำเพ็ญ
"การแข่งขันฟุตบอล" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563หลักสูตร Smart CEO (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา) ...
2020-12-07 11:53:04
บรรยากาศการสอบ Qualified Examination นักศึกษา​ระดับปริญญาเอก
บรรยากาศการสอบ Qualified Examination นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาแ ...
2020-11-30 14:26:14