Result : ปริญญาเอก

วิพากษ์โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ในโครงการ “คลินิควิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 3/2563
   หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำน ...
2020-02-25 09:53:38
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอมรา อารีย์ นักศึกษาหลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอมรา  อารีย์"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2020-02-25 10:06:24
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสื่อสารศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1, 2 และ 3 ...
2020-02-05 10:29:42
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรี ...
2020-02-05 10:34:30
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2020-01-27 09:20:35
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลิดา พันธ์กระวี"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-01-27 09:25:37
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟา ...
2020-01-27 09:42:16