ผลการค้นหา : บริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบ ...
2021-07-25 19:45:37
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาออนไลน์ บริหารธุรกิ ...
2019-10-16 15:29:24
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจประ ...
2019-08-08 15:59:09
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจป ...
2019-08-08 15:59:19