ผลการค้นหา : นิเทศสื่อสาร

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้พวกเราไม่ได้พบหน้ากัน กว่าครึ่งเดือนแล้ว แต่ว่า ...
2021-01-27 10:54:26
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื ...
2021-01-26 19:46:37
การสอบนำเสนอเค้าโครงงานวิจัย คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 มกราคม คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบั ...
2021-02-15 13:39:35
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์ฯ ของ มสธ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่ ...
2020-11-18 11:29:34
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รอ ...
2020-10-08 10:19:05
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายหัวข้อ “ผลกระทบของการสื่อสารในยุคดิจิทัล”
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ผู ...
2020-09-16 11:51:09
การเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการทางการสื่อสาร หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขานรับนโยบายรัฐบาล ปรับตัว COVID-19 สู่ E.D.-20 ตา ...
2020-09-03 11:17:29
นักศึกษานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลั ...
2020-02-17 11:31:57
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสื่อสารศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1, 2 และ 3 ...
2020-02-05 10:29:42
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรี ...
2020-02-05 10:34:30