Result : นิเทศสื่อสาร

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเชิญวิทยากร บรรยายหัวข้อ “การสื่อสารสาธารณะประโยชน์และเชิงพาณิชย์”
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก รอ ...
2020-10-08 10:19:05
นักศึกษานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน โดย ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลั ...
2020-02-17 11:31:57
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสื่อสารศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1, 2 และ 3 ...
2020-02-05 10:29:42
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรี ...
2020-02-05 10:34:30
การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก อา ...
2020-01-27 09:46:42
ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส ...
2020-01-27 09:54:29