ผลการค้นหา : การศึกษา

ทิศทางของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้เชิญวิทยากรภายนอก ดร.ประทีป มากมิตร และรศ.ดร.สุพิมพ ...
2019-04-03 09:28:16
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ กาญจนา ศิริพานิช
วันที่ 26 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณกาญจนา ศิริพานิช นักศึกษาหลักสู ...
2019-05-14 15:02:28
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
วันที่ 27 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร นักศึกษาห ...
2019-05-14 15:01:08
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง
วันที่ 27 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง นักศึกษาหลักส ...
2019-05-14 15:00:24
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชการ ...
2019-04-03 10:11:14
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ...
2019-04-03 10:14:34
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี นักศึกษาห ...
2019-02-15 14:21:48
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณนาดิร โยธาสมุทร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณนาดิร โยธาสมุทร นักศึกษาหลั ...
2019-02-15 14:33:19
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณกนกอร อุ่นสถานนท์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณกนกอร อุ่นสถานนท์ นักศึกษาห ...
2019-02-15 14:30:38