ผลการค้นหา : การศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะกร ...
2020-01-09 15:58:51
บัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้ว ...
2020-01-09 16:01:34
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2019-09-10 15:04:47
บริหารการศึกษาจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒน ...
2019-09-10 15:12:16
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติง ...
2019-09-10 14:24:05
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 22 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 22 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดย ...
2019-09-10 13:52:19
รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดการความรู้ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเช ...
2019-08-08 15:42:51
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ศศ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินค ...
2019-08-08 15:58:46
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (ปร.ด.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุ ...
2019-08-08 15:58:56
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รับการตรวจประ ...
2019-08-08 15:59:09