หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา **สำหรับผู้ที่จบปีการศึกษา 2565&n ...
2024-06-12 08:54:04
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ...
2024-06-11 13:22:02
เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)
เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย)ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ...
2024-06-11 13:15:35
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ...
2024-06-11 13:13:31
สาขาวิชาภาษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชาภาษาศาสตร์: บัณฑิตวิทยาลัย     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตร ...
2024-06-11 13:11:06
โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis"
โครงการพัฒนอาจารย์สู่ความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Imp ...
2024-06-07 15:36:03
ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างประกาศกำหนดนโยบายการยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภ ...
2024-06-07 15:33:45
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์"
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ...
2024-06-07 14:45:32
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ"
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้ ...
2024-06-07 14:40:35
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางณฐจินต์ เสี่ยงโชคอยู่ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางณฐจิ ...
2024-06-07 14:33:29
ข่าวย้อนหลัง