หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุรินทร์ เหมทัต
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldqu ...
2021-11-16 15:18:02
ประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ด ...
2021-11-16 15:18:20
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2021-11-16 15:18:38
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ...
2021-08-27 17:41:07
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมง ...
2021-08-09 23:38:46
อบรมใช้งานระบบ IThesis
เมื่อวันวาน ว้นที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ ...
2021-08-09 23:27:44
โครงการ "น้องขาดเราช่วย"
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "น้องขาดเราช่วย" เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยการดำเนินการแ ...
2021-08-09 12:49:55
ร่วมสนับสนุนชุด PPE ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรฯ คณาอาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2021-08-09 11:36:14
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ อาจารย์ประจำบัณฑิ ...
2021-07-30 12:55:39
ข่าวปัจจุบัน