หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพระอดิศร แก่นมะนิตัน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
++การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา++ บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพระอดิศร ...
2023-04-08 09:45:18
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพระชาตรี ดาบศรี (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
++การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา++ บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพระชาตรี ...
2023-04-08 09:40:44
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริย ...
2023-04-07 18:24:58
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวนิรดา แก้วเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนิรดา แก้วเขียว "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2023-04-07 18:21:36
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวประกาย สีเขียว (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวประกาย สีเขียว "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ...
2023-04-07 15:48:31
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวจินตนา พรายชมภู (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจินตนา  พรายชมภู "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ...
2023-04-07 15:37:45
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวกิ่งแก้ว แช่มบริสุทธิ"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ...
2023-04-07 15:35:02
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายวุฒินันท์ ประธาน (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายวุฒินันท์ ประธาน"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-04-07 15:31:37
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาว วิภาพร บึงลี  "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ส ...
2023-04-07 15:29:15
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางสาวธันยพร เหมพิจิตร (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวธันยพร เหมพิจิตร"   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ...
2023-04-07 15:25:19
ข่าวปัจจุบัน