หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical University)
ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Medical Universit ...
2023-07-05 22:11:22
วารสารนักบริหาร เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์บทความ
วารสารนักบริหาร เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์บทความวารสารนักบริหาร ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบ ...
2023-07-05 22:08:09
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงพระเจริญ  ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ...
2023-07-05 22:04:50
ขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2023-07-05 22:01:46
โครงการ “อบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์”
โครงการ “อบรมจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์”วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
2023-07-05 21:58:57
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ใ ...
2023-07-14 10:34:37
⏲️กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เ ...
2023-07-05 21:55:27
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบปร ...
2023-07-05 21:53:40
รับเชิญเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเป็นกรรมการ ...
2023-07-05 21:50:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ????????
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ & ...
2023-07-05 21:48:24
ข่าวปัจจุบัน