หน้าหลัก > กิจกรรม

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1รายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการ ...
20 ก.ย. 60 - 10 พ.ย. 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อบรมเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
อบรมเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
4 ม.ค. 61
ห้อง 2148 อาคารศรีจุฑาภา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยากร   รศ.ดร.โยธิน แสวงดีหัวข ...
20 ม.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ...
29 ม.ค. 61
ห้องประชุมศรีจุฑาภา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รุ่นที่ 2
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วิทยากร   รศ.ดร.โยธิน แสวงดีหัวข ...
3 ก.พ. 61
วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา ...
8 ก.พ. 61
วันสุดท้ายชำระค่ารักสภาพนักศึกษา
วันสุดท้ายส่งบทความวิจัยและชำระค่าลงทะเบียน 9th conference
วันสุดท้ายส่งบทความวิจัยและชำระค่าลงทะเบียน 9th conference ...
15 ก.พ. 61
อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ sjr, Scopus
อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ sjr, Scopus ...
5 มี.ค. 61
ห้อง 2157
กิจกรรมปัจจุบัน