หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลกงานวิจัย ครั้งที่ 5
Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลกงานวิจัย ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-12 09:54:34

Relive: งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลกงานวิจัย ครั้งที่ 5  รูปแบบออนไลน์ 

วันที่ 3 เมษายน 2566 

ประธานกล่าวเปิดงานโดย 

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บรรยายพิเศษโดย 

ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ 

รองเลขาธิการคุรุสภา 

และประกาศผลงานวิจัยดีเดิ่น

http://conference.grad.ssru.ac.th/

บันทึกการนำเสนอ

https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/0501042566