หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 18:24:58

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวใจกลั่น นาวาบุญนิยม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ที่ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน" ของ ในวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 2157 อาคารศรีจุฑาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#philosophy_and_ethics #ปรัชญาและจริยศาสตร์ #GRADSSRU #SSRU

โทร. 02-1601174 ต่อ 34