หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวจินตนา พรายชมภู (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวจินตนา พรายชมภู (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-04-07 15:37:45

ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจินตนา  พรายชมภู "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566