หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > E-proceeding โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15
E-proceeding โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-10 06:05:16


โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15

“มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม”

Humanities Hearing: Discussing Voices for Co-existence”

วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดการ Click

กำหนดการย่อย Click

E-proceeding Click