หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-31 15:33:32

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ด้วยวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการ วารสารตำหนัก (Tamnak Journal) ISSN ๒๙๘๕-๑๐๕X (Print), ISSN ๒๙๘๕-๑๐๖๘ (Online) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความวิจารณ์ บทความแปล บทความสรุปผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ และบทความสรุปผลงานวิชาการรับใช้สังคม ด้านสถาปัตยกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องที่มีคุณภาพ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ราย ๖ เดือน) ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารตำหนัก ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดูคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและตัวอย่าง และส่งบทความผ่านช่องทางออนไลน์บนระบบ Thaijo ที่เว็บไซต์ https://so09.tci-thaijo.org/index.php/tamnakssru 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณณัฐภัทร ไชยบูรณ์ (ผู้ประสานงาน) 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๕๖๑ 

Email : Natthaphat.ch@ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา