หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-31 15:30:19

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย โดยนางเกษรา บัวเล็ก หัวหน้าสำนักงาน บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแผนงานประจำ ด้าน ๒ การบริหารจัดการตัวชี้วัดที่ ๓.๒ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ Google meet 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา