หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นางสาวสุพิชญา แสงแก้ว (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-31 15:27:42

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนางสาวสุพิชญา แสงแก้ว ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. โดยมี #รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#SSRU #GRAD_SSRU #Educational_Administration #การบริหารการศึกษา #บัณฑิตวิทยาลัยสวนสุนันทา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

???? Website 

 ➡️ www.ea.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.grad.ssru.ac.th

 ➡️ www.ssru.ac.th