หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย
กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยาย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-30 13:58:05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสร้างข้อสอบปรนัย และอัตนัย ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม