หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:53:22

โครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  วรารัตน์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์ลานตนา และสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) จัดโครงการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนวดแผนไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ  รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดทำเกลือสปาขัดผิวให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชุมชนบ้านยางขาว รวมถึงมอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนบ้านยางขาว ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔  

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #SDGs_SSRU

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid027JmJZjMpkmdGiuH7n65fceuWhc5qgMMoBSsvAvHpnHuEHe845EpSMaeZyTdbwFwAl