หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอัครเดช นามเสถียร (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอัครเดช นามเสถียร (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-30 10:06:51

ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา"  นายอัครเดช  นามเสถียร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารในจังหวัดอุดรธานี" วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

 http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

 www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru