หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางอมรรัตน์ โกศัลวิตร (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนางอมรรัตน์ โกศัลวิตร (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-30 10:01:13

ขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางอมรรัตน์  โกศัลวิตร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชัน Streaming ที่ส่งผลต่อการลงทุนออนไลน์ของผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย" เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2566  ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru