หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณแสงจันทร์ ศรีสหกิจ”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณแสงจันทร์ ศรีสหกิจ”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:03:50

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณแสงจันทร์  ศรีสหกิจ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144704702246783/5144704128913507/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th