หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลดา ศรีสุวรรณ”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลดา ศรีสุวรรณ”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:04:16

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณชลดา  ศรีสุวรรณ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 


[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144683348915585/5144682282249025/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th