หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพันธุ์ศักดิ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณพันธุ์ศักดิ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:05:20

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณพันธุ์ศักดิ์  พงษ์วัฒนานุสรณ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบความผาสุกของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และ โปรแกรมออนไลน์ google meet

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144567702260483/5144566882260565/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th