หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวิรัลพัชร ฉัตรวิริยานนท์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวิรัลพัชร ฉัตรวิริยานนท์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:05:42

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณวิรัลพัชร  ฉัตรวิริยานนท์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาพลักษณ์ภายนอกของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144551898928730/5144551105595476/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th