หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณจาริตรา เจตนะวิบูลย์”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณจาริตรา เจตนะวิบูลย์”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:07:28

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณจาริตรา เจตนะวิบูลย์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “ความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144467375603849/5144466668937253/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th