หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง”
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:08:34

ขอแสดงความยินดีกับ  "คุณอำนาจ  ประสิทธิ์ดำรง” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลองค์กร ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

[รายละเอียด]

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5144410735609513/5144409272276326/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th