หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเงินจํานวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบเงินจํานวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-01-29 15:30:43

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เพื่อสาธารณประโยชน์

25 มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และรศ.ดร.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดี รับมอบเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อสาธารณประโยชน์และด้านสาธารณสุขจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 1,200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ในโครงการ "ผ่าตัดข้อไหล่ข้อศอกและข้อเท้าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา โดยมี ดร. สมชาย อัศวเศรณี ประธานบริหารโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมในพิธีส่งมอบ ณ โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok ชั้น 4

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5492726927444557/5492726140777969/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th